Register- och dataskyddsbeskrivning

1. Personuppgiftsansvarig

Oy Sail4Fun Ab,
Kolabackavägen 14,
00890 HELSINGFORS
FO-nummer 2108852-3

2. Registrets namn

Sail4Fun’s kundregister

3. Registrets kontaktperson

Anders Wikström,
anders@sail4fun.fi

4. Rättslig grund och syftet med hanteringen av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt EU:s allmänna databeskrivningsförordning är:
– samtycke från personen
– avtalet där den registrerade parten är en part
– lagen (nationell lagstiftning i olika EU-länder som gäller sjötrafik och besättningslistor)
– personuppgiftshanterarens berättigade intresse i förhållande till kunden.

Personuppgifter hanteras och behandlas för följande ändamål:
– marknadsföring av produkter och tjänster
– kundhantering och kundförvärv
– undersökningar
– tillhandahålla och leverera tjänster till kunder
– uppfyllande av myndighetskrav och nationell och internationell lagstiftning
– säkerhet och hälsa under evenemang och seglatser

5. Innehållet i registret

I registret hanteras information om:
– potentiella kunder och intressenter
– kunder och deras ICE-kontakter
– tjänsteleverantörer

Personinformation som lagras i registret kan bestå av:
– namn, adress, telefonnummer, epost-adress och andra kontaktuppgifter
– passuppgifter så som, fullständigt namn, passnummer, passets utfärdelsedatum, passets sista giltighetsdag, födelseort, kön och nationalitet.
– dieter, allergier, kontaktperson (namn och telefonnummer) i fall av nödsituation (ICE) och annan relevant information som hänför sig till besättningens säkerhet och hälsa.

6. Överföring av data till tredje part eller internationella organisationer

Ingen information överlämnas i någon form regelbundet till tredje part.
Data hanteras endast i servrar som uppfyller EU:s krav på datasäkerhet och personuppgiftslag.

Personuppgifter som samlats in för deltagande i seglatser och evenemang kan vid behov överlämnas till tredje part då det krävs för att erbjudna de överenskomna tjänsterna.

Uppgifter gällande allergier, dieter och andra sk. särskilda personuppgifter hanteras med extra varsamhet och ges anonymiserade till tredje part, där det är möjligt.

Passuppgifter samlas för att fylla myndigheters krav på passagerarlistor och dessa förmedlas till lokala myndigheter via charterbolagen.

7. Förvaringstider för uppgifter

Kontaktuppgifter och historik av kontakter till potentiella kunder, kunder, intressenter och tjänsteleverantörer sparas så länge detta är relevant för skapande av ett kundförhållande, upprätthållande av ett kundförhållande eller erbjudande av tjänster. Kontakter utan relevans raderas årligen.

Personuppgifter som hänför sig till, och har samlats in för evenemang och seglatser, sparas högst 12 månader efter att evenemanget eller seglatsen har avslutats. Till dessa räknas uppgifter om deltagares allergier, dieter,

Passuppgifterna raderas senast 12 månader efter att evenemanget eller seglatsen avslutats eller då passet giltighetstid har gått ut.

8. Informationskällor

Informationen i registret kommer från uppgifter som kunden har gett vid:

  • beställning av nyhetsbrev
  • anmälningar till evenemang eller seglatser
  • deltagande i tävlingar
  • kontakter via telefon, e-post eller via andra digitala kanaler samt personlig kontakt
  • skapandet av kontakt via sociala medier

9. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera alla registeruppgifter som rör den registrerade och begära korrigering av felaktig information eller komplettering av ofullständig information.

Den registrerade har även rätt att förbjuda användningen av sin information för marknadsföring samt rätt att kräva att bli glömd och att de egna personuppgifterna avlägsnas. På samma sätt har de registrerade andra rättigheter enligt EU: s allmänna databeskrivningsförordning, såsom att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa situationer.

Begäran om kontroll, korrigering, komplettering, begränsning av användning av information samt begäran om att bli glömd bör ske skriftligen och skickas till den person som ansvarar för registret. Rätten att utöva insyn är kostnadsfri om den sker en gång per år. Begäran kan skickas till adressen info@sail4fun.fi.
För att garantera att uppgifterna inte lämnas till fel person kan Sail4Fun kräva att sökande bevisar sin identitet.

10. Datasäkerhet

Uppgifterna lagras

Registret lagras endast i elektronisk form på servrar på internet och endast de personer som den personuppgiftsansvarige har befullmäktigat har rätt att använda registret. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord. Sekretessplikten är bindande för personer som behandlar registeruppgifter.
Servarna där data behandlas uppfyller kraven på hög datasäkerhet.

11. Cookies

På Sail4Fun’s webplats www.sail4fun.fi används  cookies. Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelse och service.